Usługi podatkowe

Z uwagi na niejasność prawa podatkowego w Polsce i odmienność jego interpretacji przez organy podatkowe, a z drugiej strony istotny wpływ polityki podatkowej na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oferujemy Państwu usługi podatkowe, które z jednej strony ukierunkowane są na zmniejszanie ryzyk podatkowych, a z drugiej strony na optymalizację podatkową prowadzonej przez Państwa działalności.

Prowadzenie ksiąg i bieżących rozliczeń podatkowych, weryfikacja rozliczeń
 • sporządzamy kalkulacje podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku VAT, akcyzy, podatku u źródła (WHT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), oraz kalkulacje podatku od nieruchomości
 • przygotowujemy odpowiednie deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące dla podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz deklaracje Intrastat oraz inne deklaracje i informacje, wymagane przez polskie przepisy podatkowe
 • na Państwa życzenie przeprowadzimy okresowe przeglądy rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT (w tym zweryfikujemy współczynnik sprzedaży VAT). Wartością dodaną projektu będzie także wskazanie obszarów planowania podatkowego, ukierunkowanych na uzyskanie oszczędności podatkowych
Przeglądy podatkowe

Cele projektu:

 • kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń podatkowych w wybranym okresie rozliczeniowym
 • wskazanie potencjalnych oszczędności podatkowych
 • usprawnienie istniejących procedur
 • zaproponowanie praktycznych rozwiązań minimalizujących występujące ryzyko podatkowe

W zależności od Państwa decyzji, przegląd podatkowy może objąć kompleksową weryfikację pozycji podatkowych Państwa przedsiębiorstwa albo weryfikację wybranego obszaru podatkowego (np. podatku od nieruchomości). Przegląd może też zostać ukierunkowany na konkretne zagadnienia podatkowe lub księgowe, w zależności od specyfiki branżowej Klienta (np. przegląd wydatków marketingowych).

Na weryfikowane rozliczenia podatkowe patrzymy szerzej, ponieważ badając je, sygnalizujemy również dostrzeżone kwestie rachunkowe i prawne, wymagające usprawnienia – co pozytywnie wyróżnia nas spośród innych firm doradczych.

Podatek VAT

Obszar rozliczeń podatku VAT jest przedmiotem szczególnie skomplikowanych i często zmieniających się w Polsce przepisów prawnych - o czym świadczy chociażby gruntowna nowelizacja od dnia 1.1.2014 r., określana jako „rewolucja VAT”. Dzieje się tak, pomimo obowiązywania w Polsce regulacji unijnych w zakresie VAT.

Ponadto, identyfikacja oszustw w zakresie podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym (tzw. „carousel fraud”, przestępstwa karuzelowe”) oraz wyłudzeń podatku VAT poprzez fikcyjne faktury są priorytetami kontroli skarbowych, wskazywanymi corocznie przez polskie Ministerstwo Finansów.

W tym newralgicznym obszarze podatkowym, oferujemy następujące usługi:

 • asysta przy rejestracji na potrzeby VAT w Polsce
 • prowadzenie rejestrów VAT, przygotowywanie deklaracji VAT, Informacji Podsumowujących i deklaracji Intrastat
 • przeglądy systemów ERP pod kątem prawidłowości rozliczeń VAT oraz generowania informacji podatkowej
 • weryfikacja wdrożonych rozwiązań w zakresie e-fakturowania pod kątem zgodności z wymogami prawno-podatkowymi
 • asysta przy zwrotach VAT krajowych i zagranicznych: weryfikacja poprawności kwot podatku naliczonego | reprezentacja przed organami w toku kontroli
 • asysta w zakładaniu oraz prowadzeniu rozliczeń składów konsygnacyjnych w PL
 • weryfikacja roczna współczynnika VAT – ukierunkowana w celu dokonania optymalnej alokacji Państwa zakupów do czynności dających pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • optymalizacja rozliczeń VAT trudnych należności | zobowiązań (tzw. „złych długów”)
 • opinie i konsultacje w zakresie VAT
Podatek CIT

Nasze usługi:

 • sporządzanie | weryfikacja rocznej kalkulacji CIT
 • asysta podatkowa przy księgowym zamknięciu roku, z przygotowaniem / weryfikacją pozycji podatku odroczonego
 • efektywne zarządzanie kosztem amortyzacji podatkowej (również w kontekście podatku od nieruchomości)
 • weryfikacja i optymalizacja przepływów finansowych między spółką a jej zagranicznym oddziałem
 • efektywne wykorzystanie przepisów o podatkowej grupie kapitałowej i spółkach osobowych
 • planowanie „tax cash-flows” w rozliczeniach z zakresu podatku CIT
 • zarządzanie i identyfikacja optymalizacji CIT w zakresie trudnych wierzytelności | zobowiązań (tzw. złych długów)
 • planowanie podatkowe w zakresie kosztów i przychodów finansowych
 • struktury minimalizujące ryzyko wystąpienia niedostatecznej kapitalizacji
 • raportowanie i doradztwo w zakresie tzw. podatku u źródła (WHT)
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi z reguły dość istotne obciążenie finansowe dla spółek produkcyjnych, działających na polskim rynku. Dzieje się tak z uwagi na sposób jego kalkulacji oraz częste rozbieżności w praktyce jego interpretowania przez lokalne organy podatkowe.

Nasze usługi:

 • rozliczanie podatku od nieruchomości
 • kwalifikacja poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania
 • wdrażanie optymalizacji w celu redukcji obciążeń podatkowych
 • negocjacje i prowadzenie sporów z lokalnymi organami podatkowymi
Ceny transferowe

Świadomość urzędników w Polsce w obszarze cen transferowych sukcesywnie wzrasta. Wykrywanie nadużyć w podatku dochodowym poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych jest jednym z priorytetów wyznaczanych przez Ministra Finansów dla postępowań kontrolnych w Polsce.

Nasze usługi:

 • identyfikacja przepływów finansowych podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie dokumentacji zgodnej z polskimi wymogami | dostosowanie istniejącej dokumentacji grupowej pod polskie wymogi | przegląd
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowej oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika
Reprezentacja w postępowaniach przed lokalnymi organami podatkowymi lub skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi na wszystkich szczeblach postępowania

Nasze usługi:

 • reprezentacja w postępowaniach przed lokalnymi organami podatkowymi lub skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi na wszystkich szczeblach postępowania oraz w zakresie wszelkich podatków funkcjonujących w Polsce.
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie, w szczególności: zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prowadzenie postępowań w nadzwyczajnych trybach wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania,
 • pomoc w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej
 • pomoc w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym u Klienta.
 • pomoc w odzyskiwaniu nadpłat w podatkach
Podatki pracownicze

Nasze usługi:

 • obsługa kadrowo-płacowa i rozliczenia podatkowe w Polsce
 • efektywne podatkowo struktury zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych, również w kontekście obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • doradztwo i optymalizacje podatkowe dla osób o wysokich dochodach (w tym dla członków zarządów i kadry menedżerskiej), z uwzględnieniem międzynarodowej optymalizacji podatkowej
 • doradztwo dotyczące opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych
 • pracownicze plany akcyjne
 • doradztwo dotyczące międzynarodowych oddelegowań pracowników oraz kadry menedżerskiej z Polski zagranicę | z zagranicy do Polski oraz opracowanie odpowiednich wzorów dokumentów tak, aby zabezpieczały one interesy spółki i jej pracowników
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków w odpowiednich urzędach skarbowych
 • występowanie o nadanie numeru identyfikacji podatnika (NIP) oraz aktualizacja danych w razie ich zmiany
 • reprezentowanie Expatów w kontaktach | sporach z polskimi organami podatkowymi
 • przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów | ZUS o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego | ubezpieczeń społecznych
Opodatkowanie międzynarodowe oraz planowanie podatkowe

Nasze doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących podatkowych aspektów działalności o charakterze międzynarodowym budowaliśmy przez szereg lat, świadcząc usługi dla klientów (w tym dla inwestorów z Niemiec) w ramach firm doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki jak również w ramach holdingu.

Wspomagaliśmy polskie i zagraniczne firmy i ich właścicieli w znacznej redukcji obciążeń podatkowych, tym samym w poprawieniu wyniku finansowego i usprawnieniu procesu przepływów pieniężnych.

Nasze usługi:

 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów istnienia „zakładu” zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce oraz pomoc w formalnościach rejestrowych, ustrukturyzowaniu przepływów finansowych między „zakładem” a jego zagraniczną jednostką macierzystą (centralą) pod kątem podatkowym i rachunkowym, prowadzeniu jego rozliczeń na potrzeby VAT i CIT, reprezentacja przez polskimi organami podatkowymi
 • opiniowanie transakcji transgranicznych pod kątem konsekwencji podatkowych w krajach zaangażowanych w transakcję, na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym minimalizowania obciążeń podatkiem u źródła dywidend, odsetek, należności licencyjnych)
 • optymalizacja podatkowa i księgowa w zakresie restrukturyzacji finansowania w grupie kapitałowej
Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, nabywania i zbywania wysokocennych aktywów
 • Doradztwo podatkowe (CIT, VAT, PCC), rachunkowe i prawne w procesach sprzedaży i zakupu aktywów | przedsiębiorstwa, fuzji, podziałów i przejęć spółek - na wszelkich etapach transakcji
 • planowanie podatkowe, ukierunkowane na obniżenie zobowiązań podatkowych w czasie restrukturyzacji spółek kapitałowych, osobowych i biznesów rodzinnych, jak i w okresie potransakcyjnym. W tym: projekty ukierunkowane na osiągnięcie korzyści z tytułu aktualizacji wyceny aktywów dla celów podatkowych
 • analiza podatkowa, księgowa i prawna biznesu na potrzeby zbywcy (tzw. vendors tax due diligence) | na potrzeby inwestora (due diligence)
 • analiza umów nabycia udziałów (SPA)
Szkolenia indywidualne

Nasze szkolenia indywidualne uwzględniają specyfikę obszaru działalności biznesowej naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w polskich regulacjach VAT oraz CIT. Nowelizacje te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. (tzw. Pakiet VAT / Pakiet CIT).